Technik bezpieczeństwa i higieny pracy może podjąć pracę w przedsiębiorstwach, instytucjach i organizacjach prowadzących działy higieny i bezpieczeństwa pracy.

Plan nauczania:

Szkolny plan nauczania Prywatna Szkoła Policealna dla Dorosłych „primus”
Typ szkoły: szkoła policealna dla dorosłych /zaoczna/ 1,5 roczny okres nauczania
Zawód: Technik bezpieczeństwa i higieny pracy; symbol 325509
Podbudowa programowa: szkoły dające wykształcenie średnie
Kwalifikacje: K1 – Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy (Z.13.)
Lp. Obowiązkowe zajęcia edukacyjne

Semestr I

Semestr II

Semestr III

Suma godzin

w okresie nauczania

Przedmioty ogólnokształcące    
1 Podstawy przedsiębiorczości 20     20
Łączna liczba godzin 20 0 0 20
Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym
1 Podstawy prawa pracy 20 20   40
2 Techniczne bezpieczeństwo pracy 40 30   70
3 Ergonomia w procesie pracy 25 20   45
4 Zagrożenia w środowisku pracy   30 40 70
5 Język obcy zawodowy w bezpieczeństwie i higienie pracy   10 15 25
Łączna liczba godzin 85 110 55 250
Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym
1 Ocena ryzyka zawodowego 30 25 30 85
2 Ustalenie przyczyn i okoliczności wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych   25 30 55
3 Zarządzanie systemami bezpieczeństwa 40 20 60 120
Łączna liczba godzin 70 70 120 260
Łączna liczba godzin kształcenia zawodowego 155 180 175 510
Semestralny wymiar godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych 175 180 175 530
 

*prowadzone tylko dla słuchaczy, którzy na wcześniejszym etapie edukacyjnym nie realizowali tego przedmiotu

**zajęcia odbywają się w pracowniach szkolnych, warsztatach szkolnych, centrach kształcenia praktycznego oraz u pracodawcy

 

Wymiar praktyk zawodowych Tyg. Godz.
Semestr I    
Semestr II 2 80
Semestr III 2 80
Razem 4 160

Egzamin potwierdzający kwalifikacje (Z.13.) odbywa się pod koniec trzeciego semestru.