Absolwenci kierunku otrzymują świadectwo ukończenia szkoły policealnej lub zaświadczenie o ukończeniu kursu. Absolwenci szkoły policealnej, po zdaniu państwowego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe tytuł zawodowy opiekuna medycznego.

Informacje dodatkowe

Przewidywane zmiany demograficzne w Europie będą w kolejnych latach czynnikiem bardzo silnie zwiększającym zapotrzebowanie na usługi pielęgnacyjne. Już obecnie obserwuje się pogłębiający deficyt w zakresie zabezpieczenia świadczeń pielęgnacyjnych nad osobami niesamodzielnymi. Szacuje się, że w Polsce (dane MZiOS) jest ponad milion osób, które w następstwie chorób lub urazów stają się niesamodzielne w stopniu wymagającym pomocy osób drugich-wynika to z sytuacji epidemiologicznej (stan zdrowia) i demograficznej (proces starzenia się społeczeństwa). Zawód ten wypełnia również niepokojąco pogłębiającą się lukę powstałą w wyniku spadku ilości personelu medycznego średniego szczebla w ostatnich latach ( emigracja zarobkowa do krajów wysoko uprzemysłowionych). Absolwenci na pewno znajdą pracę w publicznych i niepublicznych placówki służby zdrowia lub będą mogli wypełniać zadania opiekuna medycznego w krajach Unii Europejskiej.

 

 Plan nauczania:

Szkolny plan nauczania  Prywatna Szkoła Policealna dla Dorosłych „primus”

Typ szkoły: szkoła policealna dla dorosłych  /zaoczna/

1 roczny okres nauczania

Zawód: Technik Opiekun medyczny; symbol 532102

Podbudowa programowa: szkoły dające wykształcenie średnie

Kwalifikacje: K1 – Świadczenie usług osobie chorej i niesamodzielnej (Z.4.)

Lp.

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne

Semestr I

Semestr II

Suma godzin

w okresie nauczania

Przedmioty ogólnokształcące

1

Podstawy przedsiębiorczości­

0

20

20

Łączna liczba godzin

0

20

20

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym

1

Opieka nad osobą chorą i niesamodzielną

20

18

38

2

Zdrowie publiczne

7

10

17

3

Zarys anatomii, fizjologii i patologii z elementami pierwszej pomocy

27

18

45

4

Zarys psychologii i socjologii

14

14

5

Działalność gospodarcza w ochronie zdrowia

12

12

6

Język migowy

20

20

7

Język obcy zawodowy w ochronie zdrowia

14

14

8

Komputerowe wspomaganie działalności w ochronie zdrowia

10

10

Łączna liczba godzin

82

88

170

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym­­

1

Zabiegi higieniczno-pielęgnacyjne i opiekuńcze - pracownia

55

39

94

2

Działania opiekuńcze nad osobą chorą i niesamodzielną

38

38

76

Łączna liczba godzin

93

77

170

Łączna liczba godzin kształcenia zawodowego

175

165

340

Semestralny wymiar godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych

175

185

360

           

­prowadzone tylko dla słuchaczy, którzy na wcześniejszym etapie edukacyjnym nie realizowali tego przedmiotu

­­zajęcia odbywają się w pracowniach szkolnych, warsztatach szkolnych, centrach kształcenia praktycznego oraz u pracodawcy

Wymiar praktyk zawodowych

Tyg.

Godz.

Semestr I

2

80

Semestr II

2

80

Razem

4

160

 

Egzamin potwierdzający kwalifikacje (Z.4.) odbywa się pod koniec drugiego semestru.