Sporządza protokoły i sprawozdania z posiedzeń i zebrań, kontroluje i porządkuje akta prawne i dokumenty. Prowadzi korespondencję, redaguje pisma urzędowe, wykorzystuje nowoczesne urządzenia techniki i łączności biurowej.

 

Technik administracji może pracować w administracji rządowej, jednostkach samorządu terytorialnego, jednostkach organizacyjnych gmin, przedsiębiorstwach, organizacjach społecznych i zakładach usługowych.

 

Plan nauczania:

Szkolny plan nauczania  Prywatna Szkoła Policealna dla Dorosłych „primus” 

Typ szkoły: szkoła policealna dla dorosłych  /zaoczna/

2 letni okres nauczania

Zawód: Technik administracji; symbol 334306

Podbudowa programowa: szkoły dające wykształcenie średnie

Kwalifikacje: K1 – Obsługa klienta w jednostkach administracji (A.68.)

Lp.

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne

Semestr I

Semestr II

Semestr III

Semestr IV

Suma godzin

w okresie nauczania     

Przedmioty ogólnokształcące

1

Podstawy przedsiębiorczości­

20

20

Łączna liczba godzin

0

0

0

20

20

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym

1

Działalność gospodarcza w jednostce organizacyjnej

24

24

48

2

Język obcy w administracji

22

22

44

3

Podstawy prawa pracy

24

24

48

4

Podstawy prawa cywilnego

32

32

64

5

Podstawy prawa administracyjnego

33

33

32

98

6

Finanse publiczne

20

18

38

Łączna liczba godzin

101

99

86

54

340

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym­­

1

Wykonywanie prac biurowych

40

34

40

50

164

2

Postępowanie w administracji

34

42

49

51

176

Łączna liczba godzin

74

76

89

101

340

Łączna liczba godzin kształcenia zawodowego

175

175

175

155

680

Semestralny wymiar godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych

175

175

175

175

700

               

­prowadzone tylko dla słuchaczy, którzy na wcześniejszym etapie edukacyjnym nie realizowali tego przedmiotu

­­zajęcia odbywają się w pracowniach szkolnych, warsztatach szkolnych, centrach kształcenia praktycznego oraz u pracodawcy

 

Wymiar praktyk zawodowych

Tyg.

Godz.

Semestr I

 

 

Semestr II

4

160

Semestr III

4

160

Semestr IV

 

 

Razem

8

320

 

Egzamin potwierdzający kwalifikacje (A.68.) odbywa się pod koniec czwartego semestru.