Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe

 

Kwalifikacyjny kurs zawodowy jest jedną z pozaszkolnych form kształcenia, adresowanego do osób dorosłych, zainteresowanych uzyskiwaniem oraz uzupełnianiem wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych. Jest to kurs prowadzony według programu nauczania zatwierdzonego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, uwzględniającego podstawę programową kształcenia w zawodach, w zakresie jednej kwalifikacji. Uczestnikami kursów mogą być absolwenci wszystkich typów szkół.

Ukończenie takiego kursu umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie. 

 

Słuchacz, który ukończy kwalifikacyjny kurs zawodowy i zda państwowy egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji, otrzymuje z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej świadectwo potwierdzające tą kwalifikację.

 

Warunkiem uzyskania dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe jest posiadanie:

- świadectw potwierdzających wszystkie kwalifikacje wyodrębnione w danym zawodzie
- odpowiedniego poziomu wykształcenia

Tak więc, aby uzyskać dyplom z tytułem zawodowym na poziomie TECHNIKA, należy posiadać wykształcenie średnie, które można uzupełnić w prowadzonym przez nas Prywatnym Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych "PRIMUS" w trybie zaocznym.

 

 

Prowadzimy kursy w zawodach:

 

TECHNIK MECHANIK

K.1 - kwalifikacja M.20 - Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi
         zdanie egzaminu zawodowego z kwalifikacji M.20 pozwala uzyskać tytuł zawodowy ŚLUSARZA

K.2  - kwalifikacja M.44 - Organizacja i nadzorowanie procesów produkacji maszyn i urządzeń
          

Technik mechanik:
organizuje i nadzoruje produkcję, montaż, naprawy oraz konserwacje maszyn i urządzeń.
Uruchamia, reguluje oraz sprawdza instalację elektryczną, aparaturę kontrolno-pomiarową maszyn i urządzeń.
Wykrywa i usuwa przyczyny ich awarii oraz uszkodzeń.
Wymienia zużyte lub uszkodzone elementy, lub zespoły w maszynach i urządzeniach.
Zajmuje się również opracowywaniem dokumentacji technicznej.

Ukończenie kursu pozwala na podjęcie pracy w każdej firmie zajmującej się produkcją urządzeń technicznych,
czy też w zakładach usługowo-naprawczych.

 

TECHNIK GÓRNICTWA PODZIEMNEGO

K.1 - kwalifikacja M.11 - Eksploatacja złóż podziemnych
         zdanie egzaminu z kwalifikacji M.11 pozwala uzyskać tytuł zawodowy GÓRNIKA EKSPLOATACJI PODZIEMNEJ

K.2 - kwalifikacja M.39 - Organizacja i prowadzenie eksploatacji złóż podziemnych.

 

Technik górnictwa podziemnego
planuje, nadzoruje lub prowadzi procesy produkcyjne oraz przygotowuje dokumentację techniczno-ruchową w zakładach górniczych, specjalizujących się robotach udostępniających, przygotowawczych i eksploatacyjnych górnictwa węgla kamiennego,
górnictwa rudnego i solnego.
Nadzoruje przestrzeganie zasad prawa geologicznego i górniczego, bhp,
ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska naturalnego.

Absolwenci tego kierunku mogą podjąć pracę w zakładach górniczych specjalizujących się w prowadzeniu robót udostępniających i przygotowawczych, kopalniach węgla kamiennego, rud i soli, biurach projektów, instytucjach naukowo-badawczych.

 

PROGRAM NAUCZANIA

kwalifikacja M.20 - Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi

LP NAZWA PRZEDMIOTU Liczba godzin Efekty kształcenia

1

Podstawy konstrukcji maszyn 50 PKZM(a)

2

Podstawy technik wytwarzania 125 PKZM(a)/M.20/BHP
3 Technologia napraw elementów maszyn, urządzeń i narzędzi 115 PKZM(a)/M.20/BHP

4

Język obcy w branży mechanicznej 30 JOZ

5

Działalność gospodarcza w branży mechanicznej 20 PDG

6

Pracownia konstrukcji maszyn 40 BHP/KPS/PKZM(a)

7

Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi – zajęcia praktyczne 300 M.20/PKZM(a)/KPS/BHP

 

 

 PROGRAM NAUCZANIA

kwalifikacja M.11 - Eksploatacja podziemna złóż

LP NAZWA PRZEDMIOTU Liczba godzin Efekty kształcenia

1

Podstawy podziemnej eksploatacji złóż   PKZM(e)/M.11/BHP

2

Podstawy górnictwa podziemnego   PKZM(e)/M.11
3 Podstawy technik   PKZM(e)/M.11/BHP

4

Przepisy prawa i bhp w górnictwie   BHP/M.11

5

Język obcy w branży górnictwa   JOZ

6

Działalność gospodarcza w górnictwie   PDG/KPS

7

Podstawy technik eksploatacyjnych – zajęcia praktyczne   BHP/KPS/PKZM(e)/M.11

8

Komputerowe wspomaganie w górnictwie   PKZM(e)/KPS

9

Podstawy maszyn i urządzeń górniczych   PKZM(e)/BHP/KPS/M.11